WPROWADZENIE DO INFORMATYKI


 

Pracowania Specjalistyczna VI:

Polecenie AT ( Windows XP, Leksykon kieszonkowy)

Uruchamianie poleceń w określonym czasie

at

Polecenie at umożliwia uruchamianie programów systemu Windows oraz plików wsadowych na danym komputerze o określonej godzinie określonego dnia.

Uwaga

Do działania polecenia at konieczne jest uruchomienie usługi

Harmonogram zadań.

Uwaga

Aby sprawdzić, jakie usługi są uruchomione, w wierszu polecenia wpisz net start.

Polecenie at ma następującą składnię:

AT [\\nazwa_komputera] [ [id] [/DELETE] | /DELETE [/YES]]

lub

AT [\\nazwa_komputera] godzina [/INTERACTIVE] [

/EVERY:data[,...] | /NEXT:data[,...]] "polecenie"

gdzie:

\\nazwa_komputera — nazwa komputera zdalnego. Jeśli

polecenia mają być uruchamiane na komputerze lokalnym,

parametr jest pomijany.

id — numer identyfikacyjny zaplanowanego polecenia.

/DELETE — anulowanie zaplanowanego polecenia. Jeśli opcja

zostanie pominięta, wszystkie polecenia zaplanowane dla

danego komputera będą anulowane.

/YES — anulowanie wszystkich zadań, gdy nie jest wymagane

potwierdzenie.

godzina — godzina wykonania polecenia.

/INTERACTIVE — zadanie będzie współdziałało z innymi

zadaniami użytkownika, który jest zalogowany.

/EVERY:data[,...] — polecenie będzie uruchamiane w każdym

określonym dniu tygodnia lub miesiąca. Jeśli data jest

pominięta, przyjmowany jest bieżący dzień miesiąca.

/NEXT:data[,...] — polecenie będzie uruchamiane przy

następnym wystąpieniu dnia (np. w następny piątek). Jeśli

data jest pominięta, przyjmowany jest bieżący dzień miesiąca.

"polecenie" — polecenie systemu Windows lub program

wsadowy.

Przykład 5.1

Uruchom usługę Harmonogram zadań, korzystając z okien środowiska

Windows.

Aby wykonać polecenie:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy widoczną na pulpicie ikonę Mój komputer.

2. Z podręcznego menu wybierz polecenie Zarządzaj.

3. W oknie Zarządzanie komputerem rozwiń sekcje: Aplikacje

i usługi, Usługi.

4. Odszukaj usługę Harmonogram zadań. Kliknij ją dwukrotnie.

5. Z listy Typ uruchomienia wybierz Automatyczny.

Przykład 5.4

Wyświetl listę zadań zaplanowanych do uruchomienia na komputerze lokalnym za pomocą polecenia at.

Aby wykonać polecenie:

1. Uruchom konsolę.

2. Wpisz w oknie konsoli AT.

3. Zapoznaj się z listą zaplanowanych zadań.

Przykład 5.5

Usuń z listy zadań zaplanowanych do uruchomienia na komputerze lokalnym za pomocą polecenia at zadanie o identyfikatorze 2.

Aby wykonać polecenie:

1. Uruchom konsolę.

2. Wpisz w oknie konsoli AT 2 /delete.

schtasks

Polecenie umożliwia administratorowi: tworzenie, usuwanie, badanie, modyfikowanie, uruchamianie oraz kończenie zaplanowanych zadań w systemie lokalnym lub zdalnym.

Polecenie ma następującą składnię:

SCHTASKS /parametr [argumenty]

Lista parametrów:

/Create — tworzy nowe zaplanowane zadanie.

/Delete — usuwa zaplanowane zadania.

/Query — wyświetla wszystkie zaplanowane zadania.

 

 

Usługi w systemie Windows

Usługa to typ aplikacji pracującej w tle systemu, podobnej do aplikacji typu demon w systemie Unix. Usługi zapewniają podstawowe funkcje systemu operacyjnego, takie jak obsługa sieci Web, rejestrowanie zdarzeń, funkcje serwera plików, pomoc i obsługę, drukowanie, kryptografia i raportowanie o błędach. Przystawka Usługi służy do zarządzania usługami na komputerach lokalnych lub zdalnych. Usługi systemu operacyjnego dostępne w rodzinie systemów operacyjnych Microsoft® Windows Server 2003 zostały tak zaprojektowane, że są uruchamiane tylko usługi kluczowe, wymagane dla typowych ról serwera

Omówienie usługi WMI

Usługa WMI (Windows Management Instrumentation) firmy Microsoft to implementacja WBEM (Web Based Enterprise Management Initiative), inicjatywy ustanowienia standardów uzyskiwania dostępu do informacji o zarządzaniu oraz ich udostępniania w sieci przedsiębiorstwa. Usługa WMI i zapewnia zintegrowaną obsługę modelu danych CIM (Common Information Model), który opisuje obiekty istniejące w środowisku zarządzania.

Usługa WMI zawiera repozytorium obiektów, które jest bazą danych definicji obiektów, oraz menedżera obiektów WMI obsługującego zbieranie obiektów i operacje przeprowadzane na nich w repozytorium, a także gromadzącego informacje od dostawców WMI. Dostawcy WMI pełnią rolę pośredników pomiędzy usługą WMI a składnikami systemu operacyjnego, aplikacjami i innymi systemami. Na przykład dostawca rejestru pobiera dane z rejestru, a dostawca usługi SNMP dostarcza dane i zdarzenia z urządzeń SNMP. Dostawcy zapewniają informacje dotyczące swoich składników oraz metod ich obsługi, właściwości, które można ustawiać, a także zdarzeń, które mogą alarmować o zmianach w składnikach.

Usługa WMI może wspomagać narzędzia do zarządzania komputerami, takie jak program Microsoft Systems Management Server. Jest także używana przez inne technologie i narzędzia firmy Microsoft, takie jak Microsoft Health Monitor i Microsoft Operations Manager oraz przez innych producentów systemów operacyjnych. Usługa WMI może być także używana z systemami programowania lub skryptów (np. z hostem skryptów systemu Windows) w celu pobierania szczegółów konfiguracji większości aspektów systemów komputerowych, w tym aplikacji serwera lub wprowadzania zmian w systemach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zestawem SDK usługi WMI.

Usługa WMI może być obsługiwana przez różne narzędzia do zarządzania m.in. przez Właściwości systemu, Informacje o systemie i składnik Zależności składnika Usługi. Poniżej zamieszczono krótki opis tych składników:

Składnik Właściwości systemu umożliwia przeglądanie i zmienianie właściwości systemu na komputerze lokalnym lub zdalnym. Można uruchomić ponownie komputer zdalny, aby zastosować zmiany ustawień lub wykryć nowy sprzęt, wyświetlić nazwę komputera i informacje o domenach innych komputerów w sieci, a także zmienić ustawienia pliku stronicowania pamięci wirtualnej na wybranym komputerze, aby uruchomić na nim programy wymagające dużej ilości pamięci

 


Zadanie 1

Zapisać (dołączyć) do pliku o nazwie strFile w katalogu strDirectory ciag znaków strText. W miejsce wymienionych zmiennych wprowadzić odpowiednie dane.

Option Explicit
Dim objFSO, objFolder, objShell, objTextFile, objFile
Dim strDirectory, strFile, strText
strDirectory = "e:\logs3"
strFile = "\Summer.txt"
strText = "Book Another Holiday"

' Create the File System Object
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

' Check that the strDirectory folder exists
If objFSO.FolderExists(strDirectory) Then
   Set objFolder = objFSO.GetFolder(strDirectory)
Else
   Set objFolder = objFSO.CreateFolder(strDirectory)
   WScript.Echo "Just created " & strDirectory
End If

If objFSO.FileExists(strDirectory & strFile) Then
   Set objFolder = objFSO.GetFolder(strDirectory)
Else
   Set objFile = objFSO.CreateTextFile(strDirectory & strFile)
   Wscript.Echo "Just created " & strDirectory & strFile
End If

set objFile = nothing
set objFolder = nothing
' OpenTextFile Method needs a Const value
' ForAppending = 8 ForReading = 1, ForWriting = 2
Const ForAppending = 8

Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile _
(strDirectory & strFile, ForAppending, True)

' Writes strText every time you run this VBScript
objTextFile.WriteLine(strText)
objTextFile.Close

' Bonus or cosmetic section to launch explorer to check file
If err.number = vbEmpty then
   Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
   objShell.run ("Explorer" &" " & strDirectory & "\" )
Else WScript.echo "VBScript Error: " & err.number
End If

WScript.Quit

' End of VBScript to write to a file with error-correcting Code

 

Zadanie 2

Skrypt wypisujący informacje o dyskach dostępnych w systemie. Wykonać skrypt. Przeanalizować wyświetlane dane.

' Disk.vbs
' --------------------------------------------------------------'
Option Explicit
Dim objWMIService, objItem, colItems, strComputer, intDrive

' On Error Resume Next
strComputer = "."
intDrive = 0

' WMI connection to Root CIM
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" _
& strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery(_
"Select * from Win32_DiskDrive")

' Classic For Next Loop
For Each objItem in colItems
intDrive = intDrive + 1
Wscript.Echo "DiskDrive " & intDrive & vbCr & _
"Caption: " & objItem.Caption & VbCr & _
"Description: " & objItem.Description & VbCr & _
"Manufacturer: " & objItem.Manufacturer & VbCr & _
"Model: " & objItem.Model & VbCr & _
"Name: " & objItem.Name & VbCr & _
"Partitions: " & objItem.Partitions & VbCr & _
"Size: " & objItem.Size & VbCr & _
"Status: " & objItem.Status & VbCr & _
"SystemName: " & objItem.SystemName & VbCr & _
"TotalCylinders: " & objItem.TotalCylinders & VbCr & _
"TotalHeads: " & objItem.TotalHeads & VbCr & _
"TotalSectors: " & objItem.TotalSectors & VbCr & _
"TotalTracks: " & objItem.TotalTracks & VbCr & _
"TracksPerCylinder: " & objItem.TracksPerCylinder
Next
WSCript.Quit

' End of Sample Disk VBScript

 

Zadanie 3

Informacje o procesach obecnych w systemie

' Process.vbs
' -------------------------------------------------------'
Option Explicit
Dim objWMIService, objProcess, colProcess
Dim strComputer, strList

strComputer = "."

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
& strComputer & "\root\cimv2")

Set colProcess = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_Process")

For Each objProcess in colProcess
strList = strList & vbCr & _
objProcess.Name
Next

WSCript.Echo strList
WScript.Quit

' End of List Process Example VBScript

 

Zadanie 3

Zapisać na dysku (d:\studenci\...) program ScriptomaticV2.hta.

Sprawdzić informacje o dyskach, systemie BIOS, procesorze

 

 

 

 

Zadanie 4

Zapisać do pliku z zadania 1 informacje o dyskach z zadania 2.