Konfiguracja karty WLAN

Karty sieciowe WLAN mają zwykle postać albo kart PCI, albo kart PCMCIA (w przypadku notebooków), albo modułów podłączanych przez USB. Większość producentów dołącza sterowniki tylko dla różnych wersji Windows. Niemniej większość obecnie produkowanych kart można zmusić do współpracy z Linuksem.

Producentów i modeli urządzeń jest bardzo dużo, natomiast wiele urządzeń opartych jest na tym samym chipsecie (układzie). Sterowniki pisane są nie dla konkretnych modeli urządzeń, ale dla poszczególnych chipsetów. Stąd też podstawową informacją jaką musimy uzyskać o karcie, to na jakim chipsecie jest ona oparta. Następnie należy ustalić, czy dla danego chipsetu istnieją sterowniki pod Linuksa.

Pomocne mogą to być następujące strony internetowe:

  • Jean Tourrilhes Linux Wireless HOWTO - zawiera obszerną listę urządzeń, wraz z uwagami o ich współpracy z Linuksem.
  • http://www.linux-wlan.org - strona domowa projektu Linux WLAN, w ramach którego rozwijane są linuksowe sterowniki do urządzeń WLAN. W szczególności na stronie znajduje się także link do podobnej jak wyżej listy urządzeń i ich chipsetów wraz z informacją, czy są wspierane przez sterowniki tworzone w ramach projektu.

W ustaleniu chipsetu karty mogą być pomocne polecenia lspci i lsusb (dla urządzeń USB). Polecenia te wypisują informacje o zainstalowanych w komputerze urządzeniach. Szczególnie interesujący może być identyfikator PCI/USB (w postaci dwóch czterocyfrowych liczb szesnastkowych, oddzielonych dwukropkiem, np. 8086:1050, gdzie pierwsza liczba jest identyfikatorem producenta, w tym przykładzie jest to Intel, a druga - konkretnego urządzenia). Aby uzyskać identyfikator w postaci numerycznej (a nie tekstowego opisu, wyświetlanego w przypadku znanych urządzeń), należy do wyżej wymienionych poleceń dać parametr -n.

Po ustaleniu chipsetu należy ściągnąć odpowiednie sterowniki. Może się zdarzyć, że sterowniki będą od razu obecne w używanym przez nas jądrze, ale obecnie raczej trudno na to liczyć. Jeżeli nie znajdziemy wersji sterowników przystosowanej dokładnie do używanej dystrybucji i jądra, trzeba ściągnąć najlepiej źródła sterowników (gdyż sterowniki mają postać modułu do jądra i może być problem z ich użyciem z konkretną używaną przez nas wersją jądra) i próbować załadować moduł zgodnie z dokumentacją dołączoną do sterowników. Ten etap może różnie wyglądać zależnie od konkretnego modelu karty i sterowników. W szczególności urządzenia USB wymagają także działającego wsparcia dla USB, podobnie jest z PCMCIA. Problemy związane z ładowaniem modułu najlepiej śledzić analizując logi, a więc plik /var/log/messages (pod RedHat'em) lub /var/log/kern.log (pod Debianem). Na przykład używając sterowników z projektu linux-wlan należy zwrócić uwagę, jakie wersje modułów są naprawdę ładowane - zdarza się, że niektóre jądra zawierają już starsze wersje używanych sterowników i są one ładowane zamiast zainstalowanych przez nas nowych (w takim przypadku należy nadpisać pliki ze starymi wersjami).

Oczywiście w przypadku zmian czy dodawania modułów warto wykonać komendę depmod -a (pod Debianem update-modules). Zakładam przy tym, że używamy dość nowej wersji jądra (wsparcie dla urządzeń WLAN pojawiło się w jądrach 2.4). W RedHat i dystrybucjach pochodnych warto utworzyć alias dla ładowanego modułu z nazwą używanego urządzenia sieciowego, dodając do pliku /etc/modules.conf wpis typu:

alias eth1 8211

 

czy

alias wlan0 prism2_usb

 

Umożliwi to automatyczne ładowanie modułu przez skrypty konfigurujące sieć. Pod Debianem moduł należy dodać do pliku /etc/modules.

Ostatecznym testem na poprawność załadowania modułu powinno być uruchomienie programu iwconfig z pakietu wireless-tools (obecny w nowszych dystrybucjach, w razie czego należy doinstalować z http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html). Program ten jest podobny do programu ifconfig, pozwala na ustawienie parametrów dotyczących interfejsów bezprzewodowych, a także wyświetla informację o nich. Po wywołaniu bez parametrów powinien wyświetlić informację o wszystkich dostępnych interfejsach sieciowych, sprawdzając czy są to interfejsy WLAN. Wyświetlana przez program informacja może mieć np. postać:

lo        no wireless extensions.

 

wlan0     IEEE 802.11-b  ESSID:"SSID"  Nickname:""

          Mode:Managed  Frequency:2.437GHz  Access Point: 00:02:B3:93:28:9C

          Bit Rate:11Mb/s   Tx-Power:2346 dBm

          Retry min limit:8   RTS thr:off   Fragment thr:off

          Encryption key:off

          Link Quality:32/92  Signal level:-81 dBm  Noise level:-100 dBm

          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0

          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0

 

eth0      no wireless extensions.

Poszczególne parametry można ustawić za pomocą odpowiednich wywołań ifconfig:

# iwconfig wlan0 essid "MOJ_INDENTYFIKATOR"

# iwconfig wlan0 mode ad-hoc

# iwconfig wlan0 channel 2

Oddzielną sprawą jest automatyczne uruchamianie interfejsu podczas startu systemu. Sposób uzyskania tego różni się zależnie od dystrybucji. Dokładna instrukcja opisująca większość obecnych dystrybucji jest zawarta w pliku DISTRIBUITIONS.txt wchodzącym w skład pakietu wireless-tools. Dla RedHata w wersji 7.3 zaleca się po prostu uruchomienie narzędzia redhat-config-network, które posiada wsparcie dla urządzeń WLAN. Narzędzie to dodaje odpowiedni wpis do /etc/modules.conf oraz tworzy odpowiedni plik, np. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0 o zawartości:

DEVICE=wlan0

BOOTPROTO=static

NETMASK=255.255.255.0

ONBOOT=yes

MODE=Ad-Hoc

ESSID=NAZWA

CHANNEL=2

IPADDR=192.168.2.101

W Debianie interfejs konfiguruje się w pliku /etc/network/interfaces tak jak każdy inny, z tym że należy dodać wpisy specyficzne dla sieci WLAN. Przykładowo cała sekcja może wyglądać następująco:

auto wlan0

iface wlan0 inet static

        address 10.4.0.26

        netmask 255.255.255.0

        wireless-essid IDENTYFIKATOR_SIECI

        wireless-mode Managed

        gateway 10.4.0.1

Do diagnostyki połączenia do sieci bezprzewodowej przydatny może się okazać program wavemon, który można ściągnąć z http://www.janmorgenstern.de/projects-software.html. Dostarcza on na bieżąco informacji o poziome sygnału i szumu dla połączenia. Przydatne może też być narzędzie iwlist z pakietu wireless-tools, które potrafi wyświetlić listę widocznych punktów dostępowych:

# iwlist wlan0 scanning

wlan0     Scan completed :

          Cell 01 - Address: 00:06:25:BC:88:3B

                    ESSID:"IDENTYFIKATOR_SIECI"

                    Protocol:IEEE 802.11b

                    Mode:Managed

                    Frequency:2.412 GHz (Channel 1)

                    Quality:0/100  Signal level:-47 dBm  Noise level:-256 dBm

                    Encryption key:off

                    Bit Rate:1 Mb/s

                    Bit Rate:2 Mb/s

                    Bit Rate:5.5 Mb/s

                    Bit Rate:11 Mb/s

 

 

Common Wireless Networking Terms

Learning the ins and outs of wireless Linux networks will be easier if we're all speaking the same language. Before proceeding, take time to become familiar with three key wireless terms: wireless access point, Service Set ID, and shared encryption key. Learn them now, because you'll see them throughout the chapter.

Wireless Access Points

A wireless access point (WAP) is a device that acts as the central hub of all wireless data communications. In the most common operating mode (Infrastructure mode), all wireless servers communicate with one another via the WAP, which is usually connected to a regular external or integrated router for communication to the Internet. WAPs are, therefore, analogous to switches in regular wired networks.

Servers can communicate with one another without a WAP if their NICs are configured in Ad Hoc mode, but this prevents them from communicating with any other communications path. For that, you need a WAP on your network.

Service Set ID

The 802.11a/b wireless networks typically found in a home environment share the same frequency range with one another so it is possible for your computer to hear the traffic meant for somebody else's nearby network. The Extended Service Set ID (SSID) helps prevent the garbling of messages. Each wireless network needs to be assigned an ESSID that doesn't match that of any neighboring networks within its range of operation. The desired ESSID is then set on both wireless NICs and WAPs, which in turn ignore all traffic using other identifiers.

Most wireless software packages enable you to view all the available ESSIDs within range and give you the option of selecting the corresponding wireless LAN (WLAN) to join. Unfortunately, this makes it easy to eavesdrop on a neighboring network, and therefore it is best to not only change your ESSID from the factory defaults, but also to encrypt your wireless data whenever possible.

The term ESSID is frequently interchangeably referred to as an SSID (Service Set ID) by many vendors. I'll stick with ESSID unless the term SSID is relevant to an application.

Encryption

Encryption is a method of encoding or scrambling data so that only people with the secret key to unlock the code can view the original data. As expected, you need to use the same encryption scheme on all devices on your network for communication to be successful.

Wired Equivalent Privacy

The first widely used data encryption scheme for wireless networks in the home / corporate offices was Wired Equivalent Privacy (WEP). A flaw in the encryption scheme was soon discovered and freely available tools like "WEP crack" and aircrack-ng became available to decipher WEP encryption keys within minutes.

Wi-Fi Protected Access

The newer Wi-Fi Protected Access (WPA) scheme overcomes the security shortcomings of WEP. There are a number of modes:

  • Pre Shared Key (PSK) or Personal Mode

Uses a manually configured encryption key on all devices on the wireless network.

  • Enterprise Mode

Typically uses both an authentication and encryption scheme from many available options.

One common authentication method is the Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP will typically rely on a user's LDAP or Active Directory username and password used to access their computers to verify whether they can also access the wireless network. This is done transparently to the user. Once they log into their systems, EAP is automatically invoked behind the scenes.

EAP is often combined with encryption schemes such as TLS (Transport Layer Security, now viewed as the successor to SSL) and TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, a scheme that rapidly regenerates new encryption keys) to provide additional security.

Note: It is usually best to test your network in an unencrypted state before activating the additional security. This allows you to limit your troubleshooting activities to basic wireless settings, without the additional complications of encryption.

Networking With Linux Wireless-Tools

The Linux Wireless Tools package is installed by default probably meets most of your 802.11a/b needs.

Using iwconfig For wireless-tools Configuration

After physically installing your Linux-compatible NIC, you need to configure your NIC's IP and wireless settings before Wireless Tools works.

You can configure your NIC's IP settings as if the NIC were a regular Ethernet device. After you use the ifup command the NIC becomes active, but it will not function correctly as its wireless settings haven't been configured yet.

The most commonly used command in Wireless Tools is iwconfig, which you can use to configure most of the wireless parameters, including the SSID and the wireless mode. For the wireless mode, Managed means that there is a wireless access point (WAP) on the network and Ad-hoc signifies that there is none.

For example, if your wireless NIC is named eth0 and your managed network's ESSID is homenet, then the commands would be.

iwconfig eth0 mode Managed
iwconfig eth0 essid homenet

Your NIC should now become fully functional. You will need to run these iwconfig commands each time you use the ifup command, however; forgetting to do so can be problematic. The next section shows how to make these iwconfig changes permanent.

Permanent wireless-tools Configuration

After testing your ad-hoc configuration, you will need to make the changes permanent. The methods for doing this vary slightly by distribution.

Fedora / RedHat

With Fedora / RedHat, wireless configuration will require some additional statements in your NIC configuration files.

1. Configure your /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 file normally as if it were a regular Ethernet NIC.

DHCP Version           Fixed IP Version
============          =================
 
DEVICE=eth0           DEVICE=eth0
USERCTL=yes           IPADDR=192.168.1.100
ONBOOT=yes            NETMASK=255.255.255.0
BOOTPROTO=dhcp        ONBOOT=yes
                      BOOTPROTO=static

2. Add the following statements to the end to specify that the NIC is wireless; provide the ESSID to use (in this case homenet), and choose Managed (a WAP on present of the network) or Ad-hoc (no WAP) for the wireless mode. "Managed" is the most likely setting if you have a wireless router or WAP on your network.

If you are using a 802.11g wireless router and NIC, you can specify the higher speed 54Mbps maximum data rate this protocol provides, if not, the NIC will default to the 11 Mbps maximum rate of slower protocols. The NIC will automatically negotiate the protocol type with the WAP. You just need to set the maximum rate.

#
# Wireless configuration
#
TYPE=Wireless
MODE=Managed
ESSID=homenet
RATE=54Mb/s


These commands need only be on the main interface file. They are not needed for IP aliases. Your wireless NIC should function as if it were a regular Ethernet NIC using the ifup and ifdown commands.

Debian / Ubuntu

In Debian / Ubuntu systems configuration requires the addition of a valid wireless-essid parameter to the /etc/network/interfaces file.

#
# File: /etc/network/interfaces
#
 
# The primary network interface
auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.1.100
        netmask 255.255.255.0
        wireless-essid homenet
 
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
        wireless-essid jamrock

In this example interface eth1 uses an ESSID of homenet while interface eth0 uses an ESSID of jamrock.

WEP Encryption Configuration

Linux supports both the WEP and WPA encryption schemes. Here's how you can configure them on your system.

WEP Encryption Configuration

Linux supports both the WEP and WPA encryption schemes. Here's how you can configure them on your system.

WEP Key Generation

WEP encryption requires an encryption key that you can make up yourself or you can generate a random one using the dd command as shown here.

[root@bigboy tmp]# dd if=/dev/random bs=1 count=5 2>/dev/null | xxd -ps
c276246d65
[root@bigboy tmp]#

By default, Linux WEP uses a 40 bit key formatted in hexadecimal notation, ie. numeric values between 0 and 9 and alphabetic characters between A and F. This requires you to use a byte count of 5, which will generate a key containing twice as many (ten) hexadecimal characters. Table 13.1 shows the byte counts required for generating keys of varying lengths, and the corresponding number of hexadecimal characters to expect in the key.

Table 13-1 Byte Count to WEP Key Length Conversion

Key Length (Bits)

Byte Count

Hexadecimal Character Count

40

5

10

64

8

16

104

13

26

128

16

32

152

19

28

232

29

58

256

32

64

If you decide to make up your own key, then remember to use the correct number of hexadecimal numbers.

WEP Key Configuration for Fedora / RedHat

Your WEP key can be temporarily added to your NIC configuration from the command line, using the iwconfig command. Be sure that there are no colons or any other non-hexadecimal characters between the characters of the key. There should be ten characters in total:

iwconfig eth0 key 967136deac

The same rules (no colons or non-hexadecimals between the ten total characters) apply when using the /etc/sysconfig/network-scripts files to add encryption:

#
# File: ifcfg-eth0
#
 
DEVICE=eth0
IPADDR=192.168.1.100
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
TYPE=Wireless
MODE=Managed
ESSID=homenet
KEY=967136deac
 

Note: Newer versions of Fedora only support the use of a keys file in the /etc/sysconfig/network-scripts directory. The file format is the same as in the older interface configuration file method. Remember, the KEY statement in interface configuration file won't be supported.

#
# File: /etc/sysconfig/network-scripts/keys-eth0
#
KEY=967136deac

 

WEP Key Configuration for Debian / Ubuntu

In Debian / Ubuntu systems configuration requires the addition of a valid wireless-key parameter, alongside the wireless-essid parameter, in the /etc/network/interfaces file.

#
# File: /etc/network/interfaces
#
 
# The primary network interface
auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.1.100
        netmask 255.255.255.0
        wireless-key 967136deac
        wireless-essid homenet

In this example our WEP key of 967136deac and the ESSID of homenet have been used and will become utilized once the eth1 wireless interface is activated.

WPA Encryption

Linux WPA relies on a supplicant daemon program that both requests authentication admittance and executes data encryption on behalf of the operating system. It runs independently of the networking daemon and so, for WPA, network interfaces are not configured for encryption at all.

Installing WPA Supplicant

Installation is simple. Install the wpa_supplicant RPM or the wpasupplicant DEB package.If you need a refresher, Chapter 6, "Installing Linux Software", covers how to do this in detail.

The wpa_supplicant.conf File

The main WPA Supplicant configuration file is /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf and its configuration is well documented, with examples, in the man pages.

[root@bigboy tmp]# man wpa_supplicant.conf

Note: With Debian / Ubuntu the file may not be created during installation, and you will have to create it manually like this:

root@u-server:/tmp# mkdir -p /etc/wpa_supplicant
root@u-server:/tmp# vi /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 

This chapter will only focus on the simple PSK WPA method, other methods are beyond the scope of this book.

In this example, we have set the SSID to homenet and are using WPA-PSK encryption with an encryption key of "ketchup_and_mustard".

#
# File: wpa_supplicant.conf
#
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=root
network={
        ssid="homenet"
        key_mgmt=WPA-PSK
        psk="ketchup_and_mustard"
}

If you are concerned about people being able to read your wpa_supplicant.conf file, then encrypt the PSK using the wpa_passphrase command to generate a sample configuration. It requires the SSID and unencrypted key as arguments. In this example we see that the unencrypted string psk="ketchup_and_mustard" can be replaced with and encrypted equivalent that does not use quotes.

[root@bigboy tmp]# wpa_passphrase homenet ketchup_and_mustard
network={
        ssid="homenet"
        #psk="ketchup_and_mustard"
        psk=aeaa365d1703f88afc11715cd997b71038ce5798907510bd1b1c6786d33c8c3a
}
[root@bigboy tmp]#

Note: The only place that an encryption key needs to be defined is in the WPA configuration file.

Further WPA Configuration Steps - Fedora / RedHat

WPA Supplicant also relies on the /etc/sysconfig/wpa_supplicant file to determine which interfaces it should monitor and the driver it should use to do so.

In this example, WPA needs to be applied on interface eth0 using the default "wext" driver.

#
# File: /etc/sysconfig/wpa_supplicant
#
INTERFACES="-ieth0"
DRIVERS="-Dwext"
 

Here we see WPA configured for the wlan0 created using the ndiswrapper driver.

#
# File: /etc/sysconfig/wpa_supplicant
#
INTERFACES="-iwlan0"
DRIVERS="-Dndiswrapper"

Further help on the wpa_supplicant file can be obtained from the man pages.

[root@bigboy tmp]# man wpa_supplicant

The WPA Supplicant daemon then needs to be started immediately after you have finished editing the configuration files for the settings to become active. Remember to also make the activation permanent using the chkconfig command.

[root@bigboy tmp]# service wpa_supplicant restart 
[root@bigboy tmp]# chkconfig wpa_supplicant on

Finally, configure your NIC as for wireless, but without an SSID or encryption key as this information will be provided through WPA supplicant.

File: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
 
DEVICE=eth0
IPADDR=192.168.1.100
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
TYPE=Wireless
MODE=Managed

Please refer to the troubleshooting section of this chapter to resolve any problems you may encounter.

Further WPA Configuration Steps - Debian / Ubuntu

WPA supplicant can be invoked from the command line. In Debian / Ubuntu systems the /etc/network/interfaces file needs to be modified to include a pre-up parameter with a valid WPA supplicant command set following it. In this example the /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf file is referenced using the "-c" option, and the desired interface is defined using the "-i" option. The post-down parameter is then used to define the command to terminate wpa_supplicant daemon when the eth1 interface is shut down.

#
# File: /etc/network/interfaces
#
 
# The primary network interface
auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.1.100
        netmask 255.255.255.0
        wireless-essid homenet
        pre-up wpa_supplicant -Bw -Dwext -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
        post-down killall -q wpa_supplicant

Please refer to the troubleshooting section of this chapter to resolve any problems you may encounter.

Configuring Linux with Incompatible Wireless NICs

Not all wireless cards work with Linux, especially the newer 54 Mbps 802.11g/n cards models. Fortunately there are a number of ways to overcome this apparent limitation. This will be covered next.

 

Using ndiswrapper

Windows uses the Network Driver Interface Specification (NDIS) as a standardized method for the operating system to communicate with the NIC driver software from various manufacturers. The Linux ndiswrapper software suite, available from ndiswrapper.sourceforge.net, allows you to run your Windows NIC card's drivers under Linux by creating a software wrapper around the Windows driver to trick it into thinking that it is communicating with Windows and not Linux. The compatibility range is therefore much wider and in cases where you need to recompile your kernel, the project's website has links to RPM packages of standard kernels with ndiswrapper support. Installation instructions on the project's web site are reasonably clear and a proficient Linux user should be able to get their NIC card working within an hour or two on their first try.

ndiswrapper has some limitations too. It only works on hardware architectures supported by Windows, the very useful iwspy command (discussed later) isn't supported and the wrappers add a layer of software complexity that would not exist normally. There is a commercial competitor to ndiswrapper called DriverLoader created by the Linuxant corporation which you may also want to consider.

 

Installing and Configuring ndiswrapper

1. The ndiswrapper application utilizes many features of the kernel. With newer versions of Fedora you will first need to install the kernel development (kernel-devel) RPM. The RPM file should be on your installation CDs. If you are new to Linux software installation, don’t worry. Downloading and installing RPMs isn't hard. If you need a refresher, Chapter 6, "Installing Linux Software", covers how to do this in detail.

2. Shutdown your system, install your NIC and reboot. Download the ndiswrapper tar file and extract the contents. Enter the ndiswrapper directory and read the installation instructions in the version specific INSTALL file. The version in this example, ndiswrapper-1.16, requires the make distclean, make and make install commands to complete the installation process.

[root@bigboy tmp]# tar -xvzf ndiswrapper-1.16.tar.gz
[root@bigboy tmp]# cd ndiswrapper-1.16
[root@bigboy ndiswrapper-1.16]# make distclean
[root@bigboy ndiswrapper-1.16]# make
[root@bigboy ndiswrapper-1.16]# make install

Note: With Debian based distributions, like Ubuntu, ndiswrapper can be installed using the apt-get command.

3. Next we have to determine the PCI ID of our newly installed NIC card. First use lspci command to find the IRQ number of the NIC card. The IRQ will be listed in the first column. In this case the IRQ is 01:08.0.

[root@bigboy ndiswrapper-1.16]# lspci
...
...
01:08.0 Network controller: Intersil Corporation Prism 2.5 Wavelan
chipset (rev 01)
...
...
[root@bigboy ndiswrapper-1.16]#

4. The lspci -n command can then be used to obtain the PCI ID which has the format xxxx:xxxx. Our NIC has the ID 1260:3873.

[root@bigboy ndiswrapper-1.16]# lspci -n
...
...
01:08.0 Class 0280: 1260:3873 (rev 01)
...
...
[root@bigboy ndiswrapper-1.16]#

5. The ndiswrapper website has a table of PCI IDs and the matching Windows drivers to be used for each at the following URL.

http://ndiswrapper.sourceforge.net/mediawiki/index.php/List.

Note: Use this information to download the correct driver for your NIC. Do not use the Windows drivers that came on your NIC's CD as it may not have been tested in the quality assurance process done by the ndiswrapper developers. The website's list provides the names of drivers that are known to work.

6. Once downloaded, extract the driver files. Under the main driver directory there will usually be subdirectories with drivers matching various versions of Windows. Enter the subdirectory of the most recent version.

[root@bigboy tmp]# unzip mzq345v25_xp_certd.zip
Archive:  mzq345v25_xp_certd.zip
  inflating: mzq345v25_xp_certd_no_doc/autorun.exe  
  inflating: mzq345v25_xp_certd_no_doc/autorun.inf  
...
...
...
  inflating: mzq345v25_xp_certd_no_doc/winxp/NETMZQ345.INF  
  inflating: MZQ345v25_Release_Note.TXT  
[root@bigboy tmp]# cd mzq345v25_xp_certd_no_doc/winxp
[root@bigboy winxp]#

7. The main windows driver file will have a .INF extension. Install this driver using the ndiswrapper command with the -i option followed by the driver filename.

 [root@bigboy winxp]# ls
 mzq345n51.sys  NETMZQ345.INF
 [root@bigboy winxp]# ndiswrapper -i NETMZQ345.INF 
 Installing netmzq345
 [root@bigboy winxp]#

8. Use the ndiswrapper command again with the -l option to verify that the installation was successful.

 [root@bigboy winxp]# ndiswrapper -l
 Installed drivers:
 netmzq345                driver installed, hardware present 
 [root@bigboy winxp]#

Note: If you get an alternate driver message like we see below, then you need to take additional steps because it indicates the Linux has already loaded its own a driver for your device and this will cause ndiswrapper to fail.

 [root@bigboy winxp]# ndiswrapper -l
 bcmwl5 : driver installed
       device (14E4:4320) present (alternate driver: bcm43xx)
 [root@bigboy winxp]#

·        You first need to remove the Linux driver from memory. In this case the driver ndiswrapper detects is bcm43xx and can be removed with the rmmod command. In some cases you may get an error saying the driver depends on another, remove both with rmmod.

[root@bigboy winxp]# rmmod bcm43xx

·        Next you need to prevent the Linux version of the driver from being loaded when your system reboots. Add blacklist entries for the driver in your /etc/modprobe.d/blacklist-compat and /etc/modprobe.d/blacklist files.

#
# File: /etc/modprobe.d/blacklist AND 
#       /etc/modprobe.d/blacklist-compat
# 
 
blacklist bcm43xx

If you had to use the rmmod command more than once remember to add all the drivers you had to remove to your blacklists.

·        Now you have to reinstall the Windows driver using rmmod with the -r and –I flags as we see here.

[root@bigboy winxp]# ndiswrapper -r Bcmwl5.inf
[root@bigboy winxp]# ndiswrapper -i Bcmwl5.inf

9. Next the Linux kernel modules tables will have to be updated to include ndiswrapper in the listing. This is done with the depmod command with the -a flag.

[root@bigboy winxp]# depmod -a
[root@bigboy winxp]#

10. When ndiswrapper loads, it will need to assign a device name to your NIC card. This is done using the ndiswrapper command with the -m flag. Here we see that the new device name will be wlan0.

[root@bigboy winxp]# ndiswrapper -m
Adding "alias wlan0 ndiswrapper" to /etc/modprobe.d/ndiswrapper
[root@bigboy winxp]#

11. Now it’s time to load the ndiswrapper kernel module with the modprobe command. You can also verify the success of this operation by searching the end of the /var/log/messages file for correct execution of the command.

[root@bigboy winxp]# modprobe ndiswrapper
[root@bigboy winxp]# tail /var/log/messages
...
...
Mar 17 23:25:21 bigboy kernel: ndiswrapper version 1.6 
loaded  (preempt=no,smp=no)
[root@bigboy winxp]# 

The dmesg command will give status messages for the loading of both your NIC driver and the ndiswrapper module. There should be no errors. If there are, you may have used a driver not recommended by the ndiswrapper website, your NIC card may be faulty, your NIC could be Linux compatible, or your ndiswrapper or kernel installation could have been faulty. Please refer to the "Troubleshooting Your Wireless LAN" section of this chapter for more details.

[root@bigboy tmp]# dmesg
...
...
...
ndiswrapper version 1.16 loaded (preempt=no,smp=no)
ndiswrapper: driver mzq345 (Broadcom,04/21/2005, 3.100.65.1) loaded
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:08.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 10
(level, low) -> IRQ 10
ndiswrapper: using irq 10
wlan0: vendor: 
wlan0: ndiswrapper ethernet device 00:06:25:1b:b2:a9 using
driver mzq345, 14E4:4301.5.conf
wlan0: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA, WPA2,
WPA2PSK, WPA2, WPA2PSK
[root@bigboy tmp]#

12. You will always need to have a ndiswrapper compatible kernel for the application to function correctly. To maintain your current kernel during yum updates, edit your /etc/yum.conf file to exclude the kernel from being kept up to date with the exclude option.

#
# File: /etc/yum.conf
#
 
exclude=kernel

13. Use the regular Linux wireless tools to configure your wlan0 interface with an IP address, ESSID and if necessary, encryption. With Fedora, You can adjust the data rate up to the 802.11g 54 Mbps data rate by adding this statement to your /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0 file. Leave this blank if you are using 802.11b.

RATE=54Mb/s

14. Now you can use the ifup command to activate the NIC, and the iwconfig command will show the interface as connecting correctly to an access point at 54 Mbps.

[root@bigboy winxp]# ifup wlan0
[root@bigboy winxp]# iwconfig
...
...
wlan0     IEEE 802.11g  ESSID:"johncr0w"  Nickname:"bigboy"
          Mode:Managed  Frequency:2.462GHz  Access Point:
          00:09:5B:C9:19:22  
          Bit Rate=54Mb/s   Tx-Power:32 dBm   
         RTS thr=2347 B   Fragment thr=2346 B   
         Encryption key:98D1-26D5-AC   Security mode:restricted
         Power Management:off
         Link Quality:88/100  Signal level:-55 dBm  Noise level:-
         256 dBm
         Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
         Tx excessive retries:96  Invalid misc:1157
         Missed beacon:0
...
...
[root@bigboy winxp]#

My experience with ndiswrapper in the home has been very good, but you have to reinstall the product each time you upgrade your kernel. This may not be tolerable in a mission critical business environment where maintenance related downtime needs to be kept to a minimum and where all software used needs to be 100% Linux compatible to ensure stability.

When 802.11g WiFi technology becomes more mature it will indubitably be supported natively by Linux Wireless Tools without the need for additional software, but there will always be NICs that don't support Linux and knowledge of ndiswrapper will be invaluable.

 

Troubleshooting Your Wireless LAN

Linux wireless troubleshooting tools are quite extensive and provide a variety of useful information to help you get your network working. This section covers many important strategies that will compliment the use of more conventional procedures such as scanning your /var/log/messages file.

Check The NIC Status

When using WLAN methodology, the iwconfig, iwlist, and iwspy commands can provide useful information about the status of your wireless network. Take a closer look.

The iwconfig Command

In addition to using the regular ifconfig command to check the status of your NIC, you can use the iwconfig command to view the state of your wireless network, just don't specify any parameters. Specifically, you can see such important information as the link quality, WAP MAC address, data rate, and encryption keys, which can be helpful in ensuring the parameters across your network are the same. For example:

[root@bigboy tmp]# iwconfig
eth0      IEEE 802.11-DS  ESSID:"homenet"   Nickname:"bigboy"
          Mode:Managed   Frequency:2.462GHz  Access Point: 00:09:5B:C9:19:22
          Bit Rate:11Mb/s   Tx-Power=15 dBm   Sensitivity:1/3
          Retry min limit:8   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:98D1-26D5-AC   Security mode:restricted
          Power Management:off
          Link Quality:36/92   Signal level:-92 dBm  Noise level:-148 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:2  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:10  Invalid misc:0   Missed beacon:0
[root@bigboy tmp]#

The iwlist Command

The iwlist command can provide get further information related to not just the NIC, but the entire network, including the number of available frequency channels, the range of possible data rates, and the signal strength. This example uses the command to verify the encryption key being used by the NIC, which can be very helpful in troubleshooting security related difficulties on your network.

[root@bigboy tmp]# iwlist key
...
...
eth0      2 key sizes : 40, 104bits
          4 keys available :
                [1]: 9671-36DE-AC (40 bits)
                [2]: off
                [3]: off
                [4]: off
          Current Transmit Key: [1]
          Security mode:open
...
...
[root@bigboy tmp]#

The iwlist command can verify the speed of the NIC card being used, 11Mb/s in this case. This can be helpful in determining possible reasons for network slowness, especially as poor signal quality can result in the NIC negotiating a low bit rate with its WAP.

[root@bigboy tmp]# iwlist rate
...
...
eth0      4 available bit-rates :
          1Mb/s
          2Mb/s
          5.5Mb/s
          11Mb/s
          Current Bit Rate:11Mb/s
...
...
[root@bigboy tmp]#

For further information on the iwlist command, consult the man pages.

The iwspy Command

The iwspy command provides statistics on the quality of the link between your NIC and another wireless device on the network. It doesn't run all the time; you have to activate iwspy on your interface first. When not activated, iwspy gives a "no statistics to collect" message.

[root@bigboy root]# iwspy eth0
eth0      No statistics to collect
[root@bigboy root]#

Activation requires you to specify the target IP address and the wireless NIC interface through which it can be found.

[root@bigboy tmp]# iwspy eth0 192.168.1.1

If you use the iwspy command without the IP address it provides WLAN statistics with a typical/reference value against which it can be compared. In the example that follows the signal is considered fairly strong, with a 64/92 quality value versus a typical 36/92 value, but it could be weak by the historical values on your network. It's good to check this from time to time for fluctuations.

[root@bigboy tmp]# iwspy eth0
eth0      Statistics collected:
    00:09:5B:C9:19:22 : Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
    Link/Cell/AP      : Quality:64/92  Signal level:-51 dBm   Noise level:-149 dBm (updated)
    Typical/Reference : Quality:36/92  Signal level:-62 dBm   Noise level:-98 dBm
[root@bigboy tmp]#

To switch off iwspy monitoring, add the off argument.

[root@bigboy root]# iwspy eth0 off

Check For Interrupt Conflicts

Devices slotted into your PCI bus are generally assigned an interrupt value by the system, which the system uses to signal its need to communicate with the device. Multiple devices on the bus can have the same interrupt, but the system will access each one using a different memory address to avoid confusion. Sometimes this automatic allocation of interrupt (IRQ) values and memory locations is flawed and overlaps do occur, causing devices to fail.

Before configuring your WLAN software, you should ensure that the wireless NIC card doesn't have an interrupt that clashes with another device in your computer. Insert the card in an empty slot in your Linux box according to the instructions in its manual, reboot, and inspect your /var/log/messages file again:

[root@bigboy tmp]# tail -300 /var/log/messages

Look carefully for any signs that the card is interfering with existing card IRQs. If there is a conflict, there will usually be a warning or "IRQ also used by ..." message. If that is the case, move the card to a different slot or otherwise eliminate the conflict by disabling the conflicting device if you don't really need it.

You should also inspect your /proc/interrupts file for multiple devices having the same interrupt

[root@bigboy tmp]# cat /proc/interrupts
11:     4639     XT-PIC     wlan0, eth0      (potentially bad)
 
[root@bigboy tmp]# cat /proc/interrupts
11:     4639     XT-PIC     wlan0            (good)
 

Interrupt conflicts are usually more problematic with old style PC-AT buses; newer PCI-based systems generally handle conflicts better. The prior (potentially bad) /proc/interrupts example came from a functioning PCI-based Linux box. It worked because, although the interrupt was the same, the base memory addresses that Linux used to communicate with the cards were different. You can check both the interrupts and base memory of your NIC cards by using the ifconfig -a command:

[root@bigboy tmp]# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:C7:10:74:A8
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:11 Base address:0x1820 
 
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:06:25:09:6A:B5
inet addr:192.168.1.100 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:215233 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:447594 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:39394014 (37.5 Mb) TX bytes:126738425 (120.8 Mb)
Interrupt:11 Memory:c887a000-c887b000
 
[root@bigboy tmp]#

Kernel Errors

Messages related to how compatible your wireless card is with your version of the Linux master program, or kernel, can usually be found in one of two places. The /var/log/messages file, and through the use of the dmesg command.

Using the /var/log/messages File

When you find p80211 Kernel errors in the /var/log/messages file, they usually point to an incorrectly configured SSID or may also be caused by a NIC card with an outdated firmware version. For example:

Nov 13 22:24:54 bigboy kernel: p80211knetdev_hard_start_xmit: Tx attempt prior to association, frame dropped.

Using the dmesg Command

Another good source of information is the dmesg command which shows errors encountered by the kernel. In this case the firmware (microcode) for a Broadcom 43XX NIC could not be found. This was fixed by using the ndiswrapper technique explained in this chapter.

[root@bigboy tmp]# dmesg
...
...
bcm43xx: PHY connected
b43-phy0 debug: Adding Interface type 2
b43-phy0 ERROR: Microcode "bcm43xx_microcode5.fw" not available or  load failed.
b43-phy0 ERROR: You must go to http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the correct firmware (version 4)
bcm43xx: core_up for active 802.11 core failed (-2)
[root@bigboy tmp]# dmesg

Can't Ping Default Gateway

If you can't ping the default gateway, first check for kernel log errors.

If there are no errors in /var/log/messages and you can't ping your gateways or obtain an IP address, then check your /etc/sysconfig/network-scripts/ configuration files for a correct IP configuration and your routing table to make sure your routes are OK. You can also check to see if your Linux box is out or range of the WAP using the iwconfig command.

"Unknown Device" Errors

Look for "unknown device" or "no such device" errors in your log files or on your screen during installation or configuration. These may be caused by:

  • A NIC card that hasn't been correctly inserted in the PCI slot
  • Incompatible hardware.

For example, you might see incompatible hardware errors in /var/log/messages:

00:0c.0 Network controller: BROADCOM Corporation: Unknown device 4301 (rev01)
Subsystem: Unknown device 1737:4301
Flags: bus master, fast devsel, latency 64, IRQ 5
Memory at f4000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=3D8K]
Capabilities: [40] Power Management version 2

Or, you might see errors on the screen:

Dec 1 01:28:14 bigboy insmod: /lib/modules/2.4.18-14/net/prism2_pci.o: init_module: No such device
Dec 1 01:28:14 bigboy insmod: Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters. You may find more information in syslog or the output from dmesg
Dec 1 01:28:14 bigboy insmod: /lib/modules/2.4.18-14/net/prism2_pci.o: insmod wlan0 failed

Hermes Chipset Errors

I have seen cases where Linux compatible NIC cards with the Hermes chipset fail to respond after the system has been running for a few days with errors in the /var/log/messages file similar to these.

May  7 22:26:26 bigboy kernel: hermes @ e0854000: BAP0 offset timeout: reg=0x8044 id=0xfc80 offset=0x0
May  7 22:26:26 bigboy kernel: eth1: Error -110 setting multicast list.
May  7 22:26:26 bigboy avahi-daemon[1701]: Withdrawing address record for 216.10.119.243 on eth1.
May  7 22:26:26 bigboy avahi-daemon[1701]: Leaving mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 216.10.119.243.
May  7 22:26:26 bigboy avahi-daemon[1701]: IP_DROP_MEMBERSHIP failed: No such device
May  7 22:26:26 bigboy avahi-daemon[1701]: iface.c: interface_mdns_mcast_join() called but no local address available.
May  7 22:26:26 bigboy avahi-daemon[1701]: Interface eth1.IPv4 no longer relevant for mDNS.
May  7 22:26:27 bigboy kernel: hermes @ e0854000: Timeout waiting for command 0x0002 completion.
May  7 22:26:27 bigboy kernel: eth1: Error -110 disabling MAC port
May  7 22:26:31 bigboy kernel: hermes @ e0854000: ng Error -16 issuing command 0x0021.
May  7 22:26:31 bigboy kernel: hermes @ e0854000: Error -16 issuing command 0x0021.
May  7 22:26:31 bigboy kernel: eth1: Error -110 setting MAC address
May  7 22:26:31 bigboy kernel: eth1: Error -110 configuring card

Connectivity is usually only restored after a reboot. The best solution to the problem has been to either use ndiswrapper or replace the NIC with a truly compatible device.

Broadcom SoftMac Errors

If your configuration is correct, and your NIC fails to work while adding repeated failed SoftMAC authentication requests messgaes to your /var/logs/messages file, as seen here, you may have a Linux incompatibility issue with your NIC.

May 15 20:02:04 bigboy kernel: bcm43xx: set security called, .level = 0, .enabled = 0, .encrypt = 0
May 15 20:02:04 bigboy kernel: bcm43xx: set security called, .level = 0, .enabled = 0, .encrypt = 0
May 15 20:02:04 bigboy kernel: bcm43xx: set security called, .level = 0, .enabled = 0, .encrypt = 0
May 15 20:02:04 bigboy kernel: bcm43xx: set security called, .level = 0, .enabled = 0, .encrypt = 0
May 15 20:02:04 bigboy kernel: bcm43xx: set security called, .level = 0, .enabled = 0, .encrypt = 0
May 15 20:02:04 bigboy kernel: SoftMAC: Scanning finished: scanned 14 channels starting with channel 1
May 15 20:02:04 bigboy kernel: SoftMAC: Queueing Authentication Request to 00:18:39:ea:5c:ac
May 15 20:02:04 bigboy kernel: SoftMAC: Cannot associate without being authenticated, requested authentication
May 15 20:02:04 bigboy kernel: SoftMAC: Sent Authentication Request to 00:18:39:ea:5c:ac.
May 15 20:02:04 bigboy kernel: SoftMAC: generic IE set to dd160050f20101000050f20201000050f20201000050f202
May 15 20:02:04 bigboy kernel: SoftMAC: Already associating or associated to 00:18:39:ea:5c:ac
May 15 20:02:04 bigboy kernel: SoftMAC: Open Authentication completed with 00:18:39:ea:5c:ac
May 15 20:02:04 bigboy kernel: SoftMAC: sent association request!
May 15 20:02:04 bigboy kernel: SoftMAC: associated!
May 15 20:02:04 bigboy kernel: SoftMAC: Associate: Scanning for networks first.

Try using ndiswrapper as a quick solution to this problem.

ndiswrapper Errors

There are a number of common errors that can occur with the use of ndiswrappers. Here are some common examples.

 

CONFIG_4KSTACKS errors During Installation

Sometimes your ndiswrapper installation will give CONFIG_4KSTACKS errors, like the one that follows, due to a kernel incompatibility:

*** WARNING: Kernel seems to have 4K size stack option (CONFIG_4KSTACKS) removed; many Windows
drivers will need at least 8K size stacks. You should read wiki about 4K size stack issue. Don't
complain about crashes until you resolve this.
...
...
[root@bigboy ndiswrapper-1.16]#
 

This is common with default Fedora installations, and ndiswrapper may work perfectly with this limitation. If you had no CONFIG_4KSTACKS type errors or are willing to test ndiswrapper even though they exist, then you can proceed with your installation in the normal fashion. The following steps will show you how to recover from this error cleanly.

1. The ndiswrapper website lists websites at the following URL from which you can download kernels with larger 16K stacks. This will be faster than creating your own.

http://ndiswrapper.sourceforge.net/mediawiki/index.php/Fedora

Remember to download a kernel that matches your system architecture and kernel version. This can be ascertained using the uname -a command. Here our system is running Fedora Core 5 kernel version 2.6.16-1.2122 on an i686 platform.

[root@bigboy linux]# uname -rp
2.6.16-1.2122_FC5 i686
[root@bigboy linux]#

If you choose to download the purpose built kernel then do so. Install the RPM, reboot and then continue to the section, "Installing and Configuring ndiswrapper".

If you decide to create your own kernel, then follow the next steps.

2. You have reached this step because you have decided to recompile your kernel. It is not a difficult process, there are only a few steps, but the compilation time can be lengthy. The first step is to install the kernel source files. This is covered in Chapter 33, "Modifying the Kernel to Improve Performance".

3. After installing the sources, you'll have to prepare for compiling a new kernel customized for use with ndiswrapper. The first step is to clean up any temporary files that may have existed from any previous compilations you may have done by using the make mrproper command. You'll then need to use the make oldconfig command to create a default version of the .config file Linux will use in compiling your new customized kernel.

[root@bigboy tmp]# cd /usr/src/linux
[root@bigboy linux]# make mrproper
[root@bigboy linux]# make oldconfig
 

4. Edit the .config file and set the CONFIG_4KSTACKS variable to "n".

[root@bigboy linux]# vi .config
 
#
# File: /usr/src/linux/.config
#
 
#CONFIG_4KSTACKS=y
CONFIG_4KSTACKS=n
 
[root@bigboy linux]#
 

5. The kernel compilation process also reads the file Makefile to determine the new name of the kernel to be used. The EXTRAVERSION variable in this file adds a suffix to the kernel name to help you track version numbers. Edit Makefile and set the EXTRAVERSION to -ndis-stk16 so that the new kernel will be easily identifiable as a version that supports ndiswrapper.

[root@bigboy linux]# vi Makefile
 
#
# File: /usr/src/linux/Makefile
#
 
EXTRAVERSION = -ndis-stk16
 
[root@bigboy linux]#
 

6. Compile the kernel and its modules with the following series of make commands. Make sure they finish without error and remember that this can be a lengthy process.

[root@bigboy linux]# make; make modules_install; make install
 

7. If you installed a new version of the kernel, you'll now have to ensure that your system selects the correct kernel version when it reboots. This will require you to edit the /etc/grub.conf file as outlined in Chapter 33, "Modifying the Kernel to Improve Performance".

8. Shutdown your system, install the NIC card and boot up. The system will now load your new kernel which you can verify with the uname command.

[root@bigboy linux]# uname -r
2.6.16-ndis-stk16
[root@bigboy linux]#
 

9. If you installed a new version of the kernel and your system fails to reboot correctly, refer to the "Kernel Crash Recovery" section of Chapter 33, "Modifying the Kernel to Improve Performance" for help. When you get your system to reboot correctly, revise your installation steps and make sure you had originally installed the correct version.

With your new kernel running, its time to reinstall and configure ndiswrapper.

Incorrect Drivers

Using an incorrect driver will cause errors to be displayed when you run the dmesg command. Here is a simple error message in which part of the driver initialization process failed:

[root@bigboy tmp]# 
...
...
...
wlan0: ndiswrapper ethernet device 00:06:25:1b:b2:a9 using driver
wmp11v27, 14E4:4301:1737:4301.5.conf
ndiswrapper (set_auth_mode:702): setting auth mode to 3 failed
(C0010015)
[root@bigboy tmp]#

The best way to fix this is to obtain the correct driver, unload the ndiswrapper module from memory, uninstall the old driver, install the new driver and then reload ndiswrapper. Here are the steps with the necessary commands:

1. Download the driver package from the correct source and extract the contents to your Linux system. 2. Verify that the ndiswrapper module has been loaded using the lsmod command, and then remove it from memory using the rmod command.

[root@bigboy tmp]# lsmod
 Module                  Size  Used by
 ...
 ...
 ndiswrapper           145584  0 
 ipv6                  225504  16 
 autofs4                19204  1 
 [root@bigboy tmp]# rmmod ndiswrapper
 

3. Get a listing of the installed drivers using the ndiswrapper command with the -l flag, and then remove the desired driver using the ndiswrapper -r flag.

[root@bigboy tmp]# ndiswrapper -l
Installed drivers:
wmp11v27                driver installed, hardware present 
[root@bigboy tmp]# ndiswrapper -r wmp11v27 
[root@bigboy tmp]# 

4. Install the new driver with the ndiswrapper -i flag and verify that the driver was loaded with the ndiswrapper -l flag.

[root@bigboy tmp]# ndiswrapper -i bcmwl5.inf
Installing bcmwl5
[root@bigboy tmp]# ndiswrapper -l
Installed drivers:
bcmwl5          driver installed, hardware present 
[root@bigboy tmp]#

5. Use depmod to reload the module tables for the operating system.

[root@bigboy tmp]# depmod -a 

6. Use modprobe to reload the ndiswrapper module into memory.

[root@bigboy tmp]# modprobe ndiswrapper

7. Finally, verify that there were no loading problems with the dmesg command. If there weren't any, configure your wlan0 interface like any other Linux NIC interface on your system.

8. At this stage, even with no errors, a reboot may be necessary in order to get your wireless card to work.

It is always a good idea to use the correct drivers to reduce the risk of installation failure. Fortunately this recovery procedure should get your system to function correctly.

NICs that are Incompatible with ndiswrapper

The ndiswrapper module works by assuming that the Linux operating system does not recognize the NIC card. If Linux does recognize the card, then ndiswrapper won't load correctly. The ndiswrapper -l command will list installed drivers, there will be ndiswrapper entries in the /var/log/messages file but the dmesg command won't mention the status of the ndiswrapper module loading process at all and activating the wlan0 interface will fail.

[root@bigboy tmp]# ifup wlan0
ndiswrapper device wlan0 does not seem to be present, delaying initialization.
[root@bigboy tmp]# ndiswrapper -l
Installed drivers:
netma311                driver installed, hardware present 
[root@bigboy tmp]# dmesg | grep ndiswrapper
[root@bigboy tmp]#

The previous example shows these symptoms when using ndiswrapper with a Linux compatible Netgear ma311 NIC.

Invalid module format Errors

The ndiswrapper package installs itself as a module that works closely with the Linux kernel. If you upgrade your kernel, ndiswrapper can stop working. In such cases reinstalling ndiswrapper can cause "Invalid module format" errors like this:

[root@bigboy tmp]# modprobe ndiswrapper
FATAL: Error inserting ndiswrapper
(/lib/modules/2.6.23.9-85.fc8/misc/ndiswrapper.ko): Invalid module format
[root@bigboy tmp]#

The solution to this is to remember to always run the make distclean command before any of the other installation related make commands. This guarantees that the module will be compatible with your new kernel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wireless configuration for Fedora 7

This document tries to explain how to configure a network interface on a machine running Fedora Linux 7 to be usable on our Laptop Network. If things arn't clear please let us know.

Recent versions of Fedora default to network settings which will work needing only small changes - to pick the wireless network to use.

Network tcp/ip settings

 

System Admin Network menu

 

 

 

 

Neat Settings

 

 

 

 

 

 

Use DHCP

 

 

 

 

 

Use DHCP

The new settings should take effect at once. If they do not you may need to disable/re-enable the network interface, or disconnect/re-connect the network cable.