Aplikacja WWW - projekt - serwlety - Java Server Pages - 05.10.2009/03.10.2009


 

Utworzyć nowy projekt Web Application w środowisku NetBeans

 

 

 

 

W katalogu roboczym PSS_Project / Web umieścić (skopiować) pliki:

BookEdit.jsp, BookList.jsp, BookAdd.jsp, index.jsp, Example.html

 

 

Dołączyć do projektu serwlety, podając lokalizację w pakiecie Source Packages / <default package>

 

 

Dołączyć serwlety wykonując wpisy w pliku web.xml (PSS_Project / Web / web-inf/ web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.5" xmlns="
http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">
<servlet>
<servlet-name>NewServlet</servlet-name>
<servlet-class>NewServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>NewServlet</servlet-name>
<url-pattern>/NewServlet</url-pattern>
</servlet-mapping>

<session-config>
<session-timeout>
30
</session-timeout>
</session-config>
<welcome-file-list>
<welcome-file>
index.jsp
</welcome-file>
</welcome-file-list>
</web-app>

Możliwe jest ponadto edytowanie pliku web.xml w edytorze NetBeans:

 

Sposób dodania nowego serwletu:

 

 

 

Po utworzeniu nowego serwletu o nazwie NewServlet, projekt powinien mieć następujące wpisy:

 


 

Utworzyć nowy pakiet Javy o nazwie pss:

 

 

 

Dodać do projektu serwlet - BookEdit w podany powyżej:

Serwlet umieścić w pakiecie o nazwie pss.

Dodać w podany sposób następujące pliki z kodem serwletu - BookEdit oraz klasami Javy (pozostałe pliki).

 

 

 

Skompilować pliki z Source Packages - pss


Kod BookEdit:

<html>
    <head>
   
<title>Book add page</title>
</head> 
<body> 
    <form name="edit" action="BookEdit" method="post">
    <table border="1"> <tbody>
    <tr> 
        <td>Author:</td>
    <td>
        <input type="text" name="author" value="">
    </td> 
</tr><tr> 
    <td>Title:</td>
        <td><input type="text" name="title" value=""></td> 
</tr><tr>
    <td>Available:</td>
<td>
    <input type="checkbox" name="available" value="true">
</td>
</tr><tr>  <td colspan="2">
    <input type="submit" name="btnSave" value="Save">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>
</body>
</html>

/*
 * BookEdit.java
 *
 * Created 
 */
 
/*
 * Created 
 */
 
 
package pss;
 
import java.io.IOException;
 
import javax.servlet.RequestDispatcher;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
 
/**
 * @author
 */
public class BookEdit extends HttpServlet {
 
        /**
        * Constructor of the object.
        */
        public BookEdit() {
               super();
        }
 
        /**
        * Destruction of the servlet. <br>
        */
        public void destroy() {
               super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
               // Put your code here
        }
 
        /**
        * The doGet method of the servlet. <br>
        *
        * This method is called when a form has its tag value method equals to get.
        * 
         * @param request the request send by the client to the server
        * @param response the response send by the server to the client
        * @throws ServletException if an error occurred
        * @throws IOException if an error occurred
        */
        public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
                       throws ServletException, IOException {
 
            
               //get session of the request
               HttpSession session = request.getSession();
               
               //init the simulate DB
               SimulateDB simulateDB = new SimulateDB();
               
               //get parameter do of the request
               String action = request.getParameter("do");
               
               //get the id of the request
               Long id = null;
               if(request.getParameter("id") != null)
                       id = Long.valueOf(request.getParameter("id"));
               
               //add / edit book
               if(action.equals("add")){
                       
                       //get the request dispatcher
                       RequestDispatcher dispatcher = getServletContext().getRequestDispatcher("/BookAdd.jsp");
                       
                       //forward to the jsp file to display the book list
                       dispatcher.forward(request, response); 
               
               }else if(action.equals("edit")){
                       
                       //get the book from simulated DB
                       Book book = new Book();
                       if(id != null)
                               book = simulateDB.loadBookById(id.longValue(), session);
                       
                       //set the book objekt in the request
                       request.setAttribute("book", book);
                       
                       //get the request dispatcher
                       RequestDispatcher dispatcher = getServletContext().getRequestDispatcher("/BookEdit.jsp");
                       
                       //forward to the jsp file to display the book list
                       dispatcher.forward(request, response); 
                       
               
               //delete book
               }else if(action.equals("delete")){
                       
                       //delete the book by id
                       simulateDB.deleteBookById(id.longValue(), session);
                       
                       //redirect to the book list servlet 
                       response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/BookList.jsp");
 
               }
               
        }
 
        /**
        * The doPost method of the servlet. <br>
        *
        * This method is called when a form has its tag value method equals to post.
        * 
         * @param request the request send by the client to the server
        * @param response the response send by the server to the client
        * @throws ServletException if an error occurred
        * @throws IOException if an error occurred
        */
        public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
                       throws ServletException, IOException {
               
               //get session of the request
                HttpSession session = request.getSession();
               
               //init the simulate DB
               SimulateDB simulateDB = new SimulateDB();
               
               //get book properties from the request
               long id = 0;
               
               try{ id = Long.parseLong(request.getParameter("id")); }
               catch(NumberFormatException e){}
               
               String author = request.getParameter("author");
               String title = request.getParameter("title");
               Boolean available = Boolean.valueOf(request.getParameter("available"));
                               
               //create a new book object
               Book book = new Book(id, author, title, available.booleanValue());
               
               //save the book to DB
               simulateDB.saveToDB(book, session);
 
                
               //redirect to the book list servlet 
               response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/BookList.jsp");
                
                
                        
 
        }
 
        /**
        * Initialization of the servlet. <br>
        *
        * @throws ServletException if an error occure
        */
        public void init() throws ServletException {
               // Put your code here
        }
 
}

Kod BookList.jsp:

<%@ page language="java" import="java.util.*" %>
<%@ page import="pss.*" %>
<html> 
<head> 
   <title>Book list page</title>
    </head>
     <body> 
     <table border="1"> 
     <tbody> <tr> 
     <td>ID</td> 
     <td>Author</td> 
     <td>Book name</td>
      <td>Available</td>
       <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td> 
        </tr> 
     <%                 
 
                HttpSession S = request.getSession();
 
               ArrayList arrayList = (ArrayList)S.getAttribute("bookDB");                
                
                if(arrayList != null)
                for (Iterator iter = arrayList.iterator(); iter.hasNext();)
                {
                    Book element = (Book) iter.next();
                    
                    out.println("<tr>");      
                    out.println("<td>" + element.getId()+ "</td>");  
                    out.println("<td>" + element.getAuthor() + "</td>");    
                    out.println("<td>" + element.getTitle() + "</td>");     
                    if(element.isAvailable()) 
                        out.println("<td><input type=checkbox name=available value=true disabled checked></td>");
                            else      
                        out.println("<td><input type=checkbox name=available value=true disabled></td>");
                        out.println("<td><a href=BookEdit?do=edit&id=" + element.getId() + ">Edit</a></td>");             
                        out.println("<td> <a href=BookEdit?do=delete&id=" + element.getId() + ">Delete</a></td>");
                        out.println("</tr>"); 
                    }  
                               
        %>
 </tbody>
  </table> 
  <br>
 <a href="BookEditExt" method=post>Add a new book</a>
 </body></html>

 

 

 


Zadanie I

Przeanalizować kod wypisujący istniejące książki w bazie danych - SimulateDB, sprawdzić sposób edycji

Zadanie II

Dodać kod zapisujący informacje o użytkownikach, osobach, produktach w podobny sposób - klasy Person,  Address, Customer, Product.

Zadanie III

Napisać program w postaci serwletu:

- pobierającego od użytkownika liczbę kolumn, wierszy, wartość min /max (lewy panel),

- w panelu górnym wyświetlający w postaci tabeli zadane liczby losowe

- w panelu dolnym wyświetlający w postaci listy zadane liczby losowe

Pliki:

web.rar, java.rar