Aplikacja WWW - projekt -  Visual JSF – 30.11.2009


 

1. Rozpakować archiwum  mysql-consult do katalogu projektu:

2. Utworzyć nową bazę danych consult:

 

Nawiązać połączenie z serwerem MySQL:

 

 

Utworzyć bazę danych consult:

 

 

Odczytać strukturę dostępnych baz danych na serwerze MySQL, utworzyć połączenie JDBC z bazą consult:

 

 

Otworzyć rozpakowane archiwum mysql-consult, polecenie File->Open:

 

 

Przeanalizować kod poleceń SQL tworzących tabele danych (dla bazy consult):

 

 

W oknie Connection wybrać utworzone połączenie JDBC z bazą consult:

 

 

Wykonać polecenie RunSQL (pasek narzędziowy):

 

 

Odczytać strukturę dodanych tabel do bazy consult.

Utworzyć nowy projekt webowy (opcja Web Application):

 

 

Projekt nazwać ConsultingAgency:

 

 

Dołączyć do projektu framework JavaServerFaces:

 

 

Odczytać strukturę projektu:

 

 

 

 

1. Utworzyć stronę logowania do serwisu:

Utworzyć stronę jsp – login.jsp:

 

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

   <%@ taglib prefix="f" uri="http://java.sun.com/jsf/core" %>

   <%@ taglib prefix="h" uri="http://java.sun.com/jsf/html" %>

<html>

    <head>

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

        <title>Login Page</title>

    </head>

    <body>

        <f:view>

            <h:form id="LoginApplication">

                <h:panelGrid id="lpg" columns="2">

                    

                    <h:outputText value="User ID"/>

                    <h:inputText id="loginid" value="#{LoginForm.loginid}"/>

                    <h:outputText value="Password"/>

                    <h:inputText id="password" value="#{LoginForm.password}"/>

                    <h:outputText value=""/>

                    <h:commandButton value="Login" action="#{LoginForm.CheckValidUser}"/>                   

                   

                </h:panelGrid>

            </h:form>

        </f:view>

     </body>

</html>

 

 

W pliku faces-config dodać (dołączyć) wpis o nawigacji login.jsp

 

<faces-config version="1.2"

    xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

    xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee

                   http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-facesconfig_1_2.xsd">

    <managed-bean>

            <managed-bean-name>LoginForm</managed-bean-name>

            <managed-bean-class> LoginForm </managed-bean-class>

            <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope>

    </managed-bean>

    <navigation-rule>

            <from-view-id>/login.jsp</from-view-id>

        <navigation-case>

           <from-outcome>success</from-outcome>

            <to-view-id>/login-ok.jsp</to-view-id>

        </navigation-case>

        <navigation-case>

<from-outcome>fail</from-outcome>

            <to-view-id>/login-no.jsp</to-view-id>

        </navigation-case>

    </navigation-rule>

  

</faces-config>

 

 

<%--

    Document   : login-ok

    Created on : 2009-11-28, 09:12:38

    Author     :

--%>

 

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

 

<html>

    <head>

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

        <title>JSP Page</title>

    </head>

    <body>

        <h2>Congratulations! Login OK</h2>

    </body>

</html>

 

 

 

<%--

    Document   : login-no

    Created on : 2009-11-28, 09:13:24

    Author     :

--%>

 

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

 

<html>

    <head>

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

        <title>JSP Page</title>

    </head>

    <body>

        <h2>Please try again!</h2>

    </body>

</html>

 

 

Utworzyć klasę LoginForm:

public class LoginForm {

    String loginid;

    String password;

 

    public String getLoginid(){

        System.out.println("LOGIN "+loginid);

        return loginid;

    }

    public void setLoginid(String loginid){

        System.out.println("LOGIN");

        this.loginid = loginid;

    }

 

    public String getPassword(){

        System.out.println("PASSWD "+password);

        return password;

    }

    public void setPassword(String password){

        System.out.println("PASSWD");

        this.password = password;

    }

 

    public String CheckValidUser(){

        System.out.println("CHECK VALIDITY");

        if(loginid.equals("ok") && password.equals("ok")){

            System.out.println("Login ok");

            return "success";

        }

        else{

            return "fail";

        }

    }

 

 

Zainstalować plugin Visual JSF w środowisku NetBeans.

 

2. Wyświetlić dane z tabeli Client:

Utworzyć stronę Visual JSF Clients poprzez wybór opcji z menu kontekstowego w widoku projektu.

Na stronie Clients umieścić obiekt dataTable z zakładki (Palette) Standard

W zakładce Services, wybrać połączenie z bazą consult, wybrać tabelę Client, przeciągnąć na formatkę JSP do obiektu dataTable

Skompilować i uruchomić stronę.

 

 

ZADANIE:

1. W zakresie projektu wyświetlić dostepne tabele z wykorzystaniem Visual JSF.