Podstawy programowania

Opis standardu ANSI C99

Spis funkcji bibliotek standardowych języka C


Zbiór zadań


Zajęcia 1 

Definiowanie zmiennych.  Instrukcje wejścia-wyjścia. Instrukcje warunkowe i wyboru.
Funkcje scanf(), printf().
. 
Zadanie 1.1
Prosty kalkulator realizujący 4 podstawowe działania (+ - * /).
Program powinien obliczać wyrażenie postaci     x op y
                                                                            x, y - liczby
                                                                            op - operator
(w przypadku dzielenia przez zero wypisać odpowiedni komunikat)
Zadanie 1.2
Program rozwiązujący równanie postaci ax2+bx+c=0. Należy rozpatrzyć wszystkie przypadki (równanie nie musi być równaniem kwadratowym).
Zadanie 1.3
Napisz program, który wczyta długości trzech odcinków i sprawdzi czy można z nich zbudować trójkąt.
Zadanie 1.4
Napisz program, który wczytuje liczbę n (gdzie 0<=n<=10000) i wypisuje jej słowny odpowiednik.