Andrzej Chmielewski
Informacje ogólne > Dydaktyka > Sieci komputerowe

Sieci komputerowe

W ramach pracowni specjalistycznej do przedmiotu Sieci komputerowe, studenci realizują konfiguracje dostępnych urządzeń sieciowych (przełączniki, punkty dostępowe) oraz konfiguracje wybranych usług sieciowych w systemach Linux (Fedora Core) oraz ruterach firmy Mikrotik (z zainstalowanycm systemem RouterOS).

Po zakończeniu zadania, każda z grup zobowiązana jest do przesłania (pod koniec zajęć) dokumentacji (w formie elektronicznej) z wykonanego zadania na adres prowadzącego. Dokumentacja powinna zawierać szczegółową� instrukcję umożliwiającą uzyskanie danej konfiguracji, włącznie z przykładami przeprowadzonych testów potwierdzających poprawność wykonanego zadania.

Warunki zaliczenia

  1. Zrealizowanie wszystkich zadań oraz oddanie dokumentacji (max. 6 punktów). Na realizację niezakończonych zadań w terminie, przeznaczone są ostatnie zajęcia w semestrze.
  2. Kolokwium (max. 6 punktów).
  3. Projekt sieci komputerowej (max. 6 punktów).
Punktacja

[  0   -  9 ] - 2.0
(  9   -  10.5 ] - 3.0
( 10.5 - 12 ] - 3.5
(  12  - 14] - 4.0
( 14  -  16] - 4.5
( 16  -  18] - 5.0

Podmenu