Andrzej Chmielewski
Informacje ogólne > Dydaktyka > Programowanie w śr. sieciowym > Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia


1. Każdy projekt składa się części podstawowej - niezbędnej oraz dodatkowych funkcjonalności do zaimplementowania.

2. Autorzy projektów mają możliwość dowolnego wyboru dodatkowych funkcjonalności.

3. Autorzy projektów mają możliwość zgłoszenia prowadzącemu własnych dodatkowych funkcjonalności nie później niż 2 tygodnie przed terminem oddania.

4. Autorzy projektów mają również możliwość zgłoszenia własnego tematu projektu. Lista dodatkowych funkcjonalności oraz punktacja ustalana jest indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

5. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać każdy z autorów za jeden projekt to 10 pkt.

6. W przypadku aplikacji wykorzystującej mechanizm gniazdek, projekt powinien zostać zaimplementowany w języku C++ (blibioteka socket.h w systemie Linux oraz winsock.h lub winsock2.h w systemie Windows) lub Java, bez żadnych nadbudowanych klas. Wybór innych języków powinien być uzgodniony z prowadzącym. Do realizacji projektu mogą być używane gotowe biblioteki i komponenty o ile bezpośrednio nie realizują funkcjonalności wymaganych w temacie projektu.

7. Zdawany projekt powinien zawierać kod źródłowy oraz kod skompilowany, dodatkowe zasoby potrzebne do uruchomienia projektu oraz dokumentację (w wersji elektronicznej w formacie odt lub pdf) zawierającą: opis instalacji, instrukcje użytkownika oraz opis zrealizowanych funkcjonalności.

8. Aplikacja powinna dać się uruchomić bez potrzeby korzystania ze środowisk programistycznych (Visual Studio, NetBeans, etc.).

9. Aplikacja wraz z zasobami powinna umożliwiać bezpośrednie, bez dodatkowych czynności, sprawdzenie zaimplementowanych funkcjonalności (np. bez konieczności ręcznego wpisywania danych do bazy).

10. W przypadku realizacji projektów w grupach, liczba punktów przyznawanych poszczególnym autorom jest sumą należnych punktów za zrealizowane funkcjonalności.